Regulamin

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy B2B abstore (zwanej dalej: „Platformą Hurtową B2B”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

 § 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie Hurtowej B2B. Hasło ustala Klient podczas dokonywania Rejestracji Klienta na Platformie Hurtowej B2B.
 5. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę.
 7. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, adres e-mail , składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie Hurtowej B2B.
 8. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy Hurtowej B2B.
 9. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy Hurtowej B2B.
 10. Sprzedawca – oznacza spółkę LUMIQON Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213998, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP: PL534-18-95-377, REGON:012920010, kapitał zakładowy: 207.000,00 zł, e-mail: biuro@lumiqon.pl, będącą jednocześnie właścicielem Platformy Hurtowej B2B.
 11. Strona Internetowa Platformy Hurtowej B2B - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Platformę B2B, działające w domenie lumiqon.abstore.pl
 12. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy B2B.
 13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Platformy Hurtowej B2B, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy Hurtowej B2B, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Platforma Hurtowa B2B jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Platformy Hurtowej B2B, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

§ 3 Korzystanie z Platformy Hurtowej B2B

 1. Korzystanie z Platformy Hurtowej B2B oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Platformy Hurtowej B2B, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy Hurtowej B2B odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy Hurtowej B2B było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Platformy Hurtowej B2B. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Stron Internetowych Platformy Hurtowej B2B, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz akceptującą plików typu „cookies”.
 4. W celu złożenia zamówienia na Platformie Hurtowej B2B oraz w celu korzystania z Usług dostępnych na jej stronach, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy Hurtowej B2B wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy Hurtowej B2B w celu prowadzenia przez Klienta działalności takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Klienci powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 

§ 4 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zgłasza Sprzedawcy chęć przystąpienia do Platformy Hurtowej B2B.
 2. Rejestracja jest konieczna do składania przez Klientów zamówień na Platformie Hurtowej B2B.
 3. W celu rejestracji Klient wypełnia formularz rejestracyjny otrzymany drogą elektroniczną.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
  1. Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;
  2. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
  3. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu;
  4. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
  1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
  2. zawarciem umowy o świadczenie usług przez Sprzedawcę w postaci prowadzenia Konta Klienta;
  3. upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta;
  4. wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 6. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy Hurtowej B2B w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 7. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient otrzyma informację drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy o  konieczności ustalenia nowego Hasła.
 8. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy B2B. W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 5 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Platformy Hurtowej B2B nie stanowią oferty Sprzedawcy, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy i skierowane są wyłącznie do Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Klient może składać zamówienia na Platformie Hurtowej B2B przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platformy Hurtowej B2B.
 3. Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, określając jego ilość przy danym Towarze i przez wybór polecenia „Dodaj do koszyka” dodaje go do „KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i po wyborze w „Twój koszyk” polecenia „dalej”, wypełnia formularz z adresem Dostawy. Po określeniu adresu Dostawy, Klient wybiera sposób Dostawy oraz płatności. Następnie po wybranie polecenia „dalej” Klient przechodzi do podsumowania zamówienia z określonym sumarycznym kosztem całości zamówienia z  wszystkimi dodatkowymi kosztami wynikającymi ze wcześniejszych wyborów. Aby przesłać zamówienie należy wybrać „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 4 powyżej.
 6. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności na Platformie Hurtowej B2B zamówionego przez Klienta Towaru.
 7. W przypadku braku na Platformie Hurtowej B2B zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 8. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  1. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  2. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)
  3. podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 9. W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w szczególności w przypadku niemożności pozyskania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru zamówienie będzie realizowane bez brakującego Towaru lub zostanie anulowane.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy Hurtowej B2B, w tym Strony Internetowej Platformy Hurtowej B2B, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen, lub opisów produktów.
 11. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 15 poniżej.
 12. Ceny na Stronie Internetowej Platformy Hurtowej B2B zamieszczone przy danym Towarze:
  1. stanowią ceny netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany po złożeniu zamówienia.
 13. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta na Stronie Internetowej Platformy Hurtowej B2B w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 14. Klient dokonuje płatności za zamówione Towary po otrzymaniu faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub w formie przedpłaty na podstawie faktury PRO FORMA. Sprzedawca dostarcza fakturę VAT wraz z Dostawą zamówionego Towaru lub w formie elektronicznej.
 15. Klient nie może modyfikować zamówienia, od chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
 16. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 17. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyła do Klienta informację o nadaniu przesyłki.
 18. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
 19. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 20. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni robocze, w godzinach pracy Biura.
 21. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, z zastrzeżeniem §5 ust. 20, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 6 Reklamacje i gwarancje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji Towaru w ciągu roku od daty Dostawy Towaru, korzystając z prawa rękojmi, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził wadę Towaru, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej wadzie.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji Towaru jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. Reklamowany Towar należy przesłać na adres Sprzedawcy. Koszty przesyłki do Sprzedawcy pokrywa Klient.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Zasady, tryb i warunki dochodzenia roszczeń z tytuł gwarancji określają postanowienia odrębnych dokumentów gwarancyjnych.
 6. Klienci mają prawo składać reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na warunkach określonych w ust. 7-11 poniżej.
 7. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę. Sprzedawca rozpatruje reklamacje złożone przez Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania od Klienta.
 8. Sprzedawca udostępnia na Platformie Hurtowej B2B gotowy do wypełnienia protokół reklamacyjny, dostęny w zakładce „Pobierz”.
 9. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. dokładne oznaczenie Klienta (imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, adres e-mail);
  2. przedmiot reklamacji;
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 10. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Sprzedawcę zakresie.
 11. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej – reklamacje@lumiqon.pl, wpisując
  w temacie wiadomości „reklamacja”. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 3 powyżej nie będą rozpatrywane.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się o swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomić Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego w reklamacji adres e-mail.

 

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy Hurtowej B2B, jeśli powodem jest:
  1. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy;
  2. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy Hurtowej B2B, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy Hurtowej B2B w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 8 Dane osobowe i pliki „Cookies”

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie.
 3. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji, niezbędnych dla celów świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie, uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta.
 4. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania i usuwania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
 7. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek organu lub podmiotu uprawnionego do żądania udostępnienia mu danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym ze Sprzedawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Klientów. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Platformy Hurtowej B2B i nie zawierają danych osobowych Klientów.
 9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Platformy Hurtowej B2B, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
 10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Platformy B2B na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów.
 11. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
  1. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów;
  2. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
  3. statystycznych.
 12. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Platformy B2B.

 

§ 9 Rozwiązanie umowy
(nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Platformy Hurtowej B2B.
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 10.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sklep do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.